ระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนออนไลน์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มงานวิชาการ