รายชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ASTRONOMY NPK
สถานที่เรียน : 424 ห้องดาราศาสตร์
หมายเหตุ : -
1.นายวัชระ ลีแวง
- - - - 30 21
2 BIO
สถานที่เรียน : 426
1.นางสุจิตรา ผลธุระ
- - - - 30 19
3 Biodiversity
สถานที่เรียน : ม้าหินอ่อนหน้าอาคาร4
1.จตุพร อินทร์พิมพ์
- - - 30 19
4 Cactus Lover
สถานที่เรียน : ข้างห้องกิจการนร.
1.นายสวรรค์ วิบูลย์กุล
- - - 40 26
5 Canva Can Do
สถานที่เรียน : 521
1.นายมานะ โดดชัย
30 30
6 CHEM CLUBy
สถานที่เรียน : 423
หมายเหตุ : นางสาวนงค์ใย สุดตา
1.นางสาวนงค์ใย สุดตา
30 0
7 Clear Homework
สถานที่เรียน : 423
1.นางสาววราภรณ์ หัสโก
- - - 30 25
8 DIY สนุกคิด Do It Yourself
สถานที่เรียน : หน้าห้อง 404
1.นางสาวเพ็ญนภา ประธิปคุณ
- - 20 20
9 Edutainment
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ HCEC หอประชุมใหม่ ชั้น 1
หมายเหตุ : ไม่มี
1.นางอรพิณ ศรีสุวรรณ
- - - 20 20
10 English
สถานที่เรียน : อาคาร 2
1.ชลิดา สมชารี
- - - - - 20 8
11 English for Netflix
สถานที่เรียน : 225
1.1. นางสาวกมลวรรณ ทองล้น 2. นางสาวจิรัชยา ศิริวรรณา
20 20
12 English For You
สถานที่เรียน : 404
1.นางเพ็ญศรี สุปัญญา
- - - - - 20 11
13 Fun with words
สถานที่เรียน : 215
1.นางสาวอรุณี คันธิยงค์
- - - - 20 28
14 G-MATH ม.4/3
สถานที่เรียน : ึ731
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน G-MATH ม.4/3
1.นางสาวทิพาพร ชนะบุญ
- - - - - 20 4
15 G-MATH 2/9
สถานที่เรียน : 728
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ม. 2/9
1.นางสกุลภรณ์ นาสุริวงษ์
2.นางสาวพิชชญา ทองโคตร
- - - - - 29 27
16 G-MATH ม.1/3
สถานที่เรียน : 725
หมายเหตุ : สำหรับ ม.1/3 เท่านั้น
1.นางวริทยา เรียนทัพ
- - - - - 20 20
17 G-MATH ม.3/9
สถานที่เรียน : อาคาร7 ห้อง 727
1.สุระชัย คำภิหนู
- - - - - 20 20
18 G-MATH ม.3/9
สถานที่เรียน : 727
หมายเหตุ : สำหรับห้องเรียน G-MATH ม.3/9
1.นายธีระยุทธ วันนา
- - - - - 20 20
19 G-MATH ม.4/3
สถานที่เรียน : 732
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน G-MATH ม.4/3
1.นายสำเภา เนื่องมัจฉา
- - - - - 20 0
20 G-MATH ม.5/9
สถานที่เรียน : ห้อง 726
1.นางสาวเดือนเพ็ญ จารุจิตร
- - - - - 20 11
21 G-SCIENCE STUDY CLUB
สถานที่เรียน : 723 และ 724
1.นายสิทชาติ สิทธิ
- - - - 50 42
22 G.MATH 1/3
สถานที่เรียน : 725
1.ธิธาดา ทองมี
- - - - - 20 18
23 GSP ม.ต้น
สถานที่เรียน : ึ735
1.นางสาวสุวลี บัวใหญ่รักษา
- - - 20 20
24 HealthyChill
สถานที่เรียน : ห้อง 407
1.นางสาวพรพรรณ เจริญชัย
- - - - 20 12
25 Hello! English
สถานที่เรียน : 224
1.ชลิดา สมชารี
- - - 20 20
26 Intensive Impromptu Speech
สถานที่เรียน : 216
1.นางสาวรุจิตรา ทองสา
- - - 20 12
27 Korean Cover Dance
สถานที่เรียน : โดมอเนกประสงค์
1.นางสาวทรรศิกา ฤทธิวงค์
20 26
28 Learn Korean with series
สถานที่เรียน : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
1.นางสาวกนกวรรณ ป้องกัน
- - - 20 9
29 MATHMANIA
สถานที่เรียน : 731
หมายเหตุ : MATHMANIA
1.นายสิริพงษ์ มณีวงศ์
30 29
30 Movies
สถานที่เรียน : ห้อง403
1.นภัทร พิบูลย์
- - - - 20 20
31 music entertainment
สถานที่เรียน : ห้อง403
1.กมลกานต์ บัวพา
- - - - - 20 14
32 PLEARN
สถานที่เรียน : 224
หมายเหตุ : นางสาวเพ็ญนภา โหลทิพย์
1.นางสาวเพ็ญนภา โหลทิพย์
30 0
33 Reading Comprehension
สถานที่เรียน : 403
1.บวรจิต ภูมิพานิชย์
- - - - - 20 19
34 Science for 3/12
สถานที่เรียน : ห้อง714
หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้นม.3/12 เท่านั้น
1.นางสาววัชรี โพธิยา
- - - - - 24 20
35 Spelling bee
สถานที่เรียน : 214
1.นางงามผกา อินทปัญญา
- - - - 20 20
36 Storytelling ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 216C
หมายเหตุ : -
1.นางสาวยุรดา ฝ่ายพรหม
- - - 20 19
37 TOPIK Il
สถานที่เรียน : 227
1.Kang Donghwa
- - - 20 16
38 Woodwinds
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.พยัคฆ์ สารพิมพา
20 17
39 Words Bank
สถานที่เรียน : 225
1.นางสาวภคพร วงศ์ใหญ่
- - - - 20 20
40 การเจริญของกระบองเพชร
สถานที่เรียน : อาคาร 4
หมายเหตุ : นักเรียนที่ชื่นชอบกระบองเพชร
1.ครูอรอนงค์ ชนะบุญ
- - - 20 8
41 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
สถานที่เรียน : ฝ101
1.กรรณิการ์ พาบุ
20 20
42 การสร้างเว็บเพจ
สถานที่เรียน : ห้อง 511
1.สมคิด ชินนะ
- - - 20 20
43 เกมภาษาพาสนุก
สถานที่เรียน : 635
1.นางสกาว แหม่งปัง
20 18
44 เกมส์ภาษาไทย
สถานที่เรียน : 621
1.นางสาวเพียงพิศ สิริธนพงศ์
- - - 20 17
45 ของเล่นวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 414
1.ทิวารัชต์ ภูมิพานิชย์
- - - 20 20
46 ขุมนุมห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวปิยธิดา แสงทอง
- - 20 20
47 เขียนตามคำบอก
สถานที่เรียน : 634
1.น้ำทิพย์ ดามะนาว
20 21
48 เขียนไทยใช้สนุก
สถานที่เรียน : ุุ636
1.ศุภสุตา เมฆวัน
20 19
49 คณิต ม.ต้น
สถานที่เรียน : ข้างห้องกิจการ
1.นายทศพร ภูมิพานิชย์
- - - - - 20 19
50 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : 544
หมายเหตุ : เป็นนักเรียนในที่ปรึกษา4/10
1.นางสาวพิชญาภา ตอนสุข
- - - - - 37 6
51 คณิตศาสตร์ G-MATH ม.6
สถานที่เรียน : 731
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนห้องเรียนอัจฉรินภาพทางคณิตศาสตร์ ม.6/9
1.นายปรีดา ชายทวีป
- - - - - 20 6
52 คณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 542
หมายเหตุ : -
1.นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงศ์
- - - 20 20
53 คณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 542
1.นางปริมประภา สายสิงห์
- - - 20 20
54 คณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 542
หมายเหตุ : -
1.นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงศ์
- - - 20 19
55 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 547
หมายเหตุ : -
1.นางกมลธิญา คำป้อง
- - - 20 16
56 คณิตศาสตร์พลังสิบ
สถานที่เรียน : 533
หมายเหตุ : คณิตศาสตร์พลังสิบ
1.อธัญญา พลขาง
20 12
57 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : 545
1.นางมณีรัตน์. เจริญยุทธ
- - - 20 19
58 ครอบครัวพอเพียง1
สถานที่เรียน : ข้างห้องกิจการนักเรียน
1.นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์
- - - 20 20
59 คลินิกครูอาโป
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 428
1.นายเทพสถิตย์ ตะรุวรรณ
20 27
60 คลินิกเคมี
สถานที่เรียน : ห้อง 421
1.ทนงศักดิ์ นันทกร
- - - 20 15
61 คลีนิคเคมี
สถานที่เรียน : ห้องเคมี421
1.นางนงนุช ภูขาว
- - - 20 11
62 คัดลายมือ
สถานที่เรียน : 636
1.นางสาวโนรี ในจิตร์
- - - - - 20 20
63 คิดสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ฝ201
หมายเหตุ : โทร 0857569971
1.นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา
20 20
64 เคมีน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้องวิชา
1.ณรงค์ศักดิ์ บุญพุ่ม
- - - 20 4
65 เคมีในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : บริเวณหน้าอาคาร 4
1.นางสาวประริชาติ สิทธิสาร
- - - - - 20 9
66 จรวดขวดน้ำ
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ปารณีย์ยาพร ศิริมนูญ
30 29
67 จิตอาสา
สถานที่เรียน : โดม​ บริเวณหน้าอาคาร​ 2
หมายเหตุ : -
1.นางสาวจันทิรา แวงวงษ์
20 20
68 ชีววิทยาน่ารู้
สถานที่เรียน : 428
1.อรวรรณ ศรีพล
- - - - - 20 11
69 ชุมชนออนไลน์
สถานที่เรียน : 528
หมายเหตุ : เพื่อเรียนรู้โลกสังคมออนไลน์
1.มณีวรรณ ภูมิภาค
- - - 20 20
70 ชุมชุมคนรักษ์ต้นไม้
สถานที่เรียน : ศาลาหน้าอาคาร4
1.นางสาวปฏิมาพร ศรีบุ
20 20
71 ชุมนุมคนรักต้นไม้
สถานที่เรียน : ศาลาหน้าอาคารวิมลจงกลณี (อาคาร 4)
1.นางสาวปาริสา ชอบตรง
- - - 20 20
72 ใช้เวลาว่าง ตามใจ
สถานที่เรียน : ห้อง323
1.จารุวรรณ อุดมเศรษฐสิน
- - - - 20 20
73 ซ่อมเสริมคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 534
1.นางสาวชัชญาภา อาจนนท์ลา
- - - 20 2
74 เซปักตะกร้อ
สถานที่เรียน : โรงยิมใหม่
หมายเหตุ : -
1.นางสาวศิริบูรณ์ คำพิศาล
20 20
75 ญี่ปุ่นสนุกจัง
สถานที่เรียน : 217
1.คงหทัย แสวงสุข
- - - 20 20
76 ดนตรีไทยและศิลปะการแสดง
สถานที่เรียน : 611
1.นางช่อเพชร เทียมดวงแข และ นางสาวชนมพรรษ เทียมดวงแข
40 69
77 ดนตรีพื้นเมือง
สถานที่เรียน : 208
หมายเหตุ : นายประพันธ์ นาชัยเงิน
1.นายประพันธ์ นาชัยเงิน
20 0
78 เด็กวิทย์ชอบเล่า
สถานที่เรียน : ห้อง 618
1.นางสาวรัตนภรณ์ บำรุงภักดี
- - - - - 20 20
79 ต่อคำศัพท์(คำคมเดิม)
สถานที่เรียน : 628
หมายเหตุ : เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมต่อไป
1.นางสาวนันทนา ไชยแสง
20 20
80 ต่อสมาการทางคณิตศาสตร์(A-MATH) ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 538
1.นางศิริพร คำภิหนู
- - - - 20 16
81 ถ่ายภาพและวิดีทัศน์
สถานที่เรียน : -
หมายเหตุ : -
1.ปริยนนท์ ประทุมตรี
- - - 20 19
82 ถ่ายภาพ
สถานที่เรียน : ห้อง 521
หมายเหตุ : เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพ
1.นางสาวมาลัยรัก ดวงดี
- - - 20 20
83 ทบทวนคณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้อง 535
1.อนัตตศาสตร์ อุ้ยเลิศ
- - - - 20 20
84 ทัศนศิลป์สำหรับ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องทัศนศิลป์
1.นายจตุรภุช ศรีภูมั่น
- - - 20 4
85 ธรรมะบันเทิง
สถานที่เรียน : 322
หมายเหตุ : -
1.นายเทพพิชิต สีหาภูธร
20 20
86 ธุรกิจขนม
สถานที่เรียน : ฝ102
1.นางสาวมัชญา ด้วงคำจันทร์
20 20
87 นักข่าวมืออาชีพ
สถานที่เรียน : 624
1.นางสิริยากร ชัยบุดดี
20 19
88 นักประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้อง526
1.สมโพธิ นามบัณฑิต
20 20
89 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC: (Youth Counselor)
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
หมายเหตุ : -
1.ปารดา อาจประจญ
20 20
90 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา​ (YC : Youth Counselor)​
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
หมายเหตุ : -
1.นางสาวนัยนา​ แก้วนาเหนือ
20 20
91 นักสร้างฝัน
สถานที่เรียน : ฝ202
หมายเหตุ : -
1.นางสาวนุชจรินทร์ พิกุลทอง
- - - 20 20
92 นาฏศิลป์พื้นเมือง
สถานที่เรียน : ห้อง 613
1.สุวิมล กาลไสย์
30 30
93 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : 612
หมายเหตุ : นาฏศิลป์
1.นางสาวสุภัสสรา แพนไชย
- - - 20 13
94 บทเรียนสอนใจ
สถานที่เรียน : 416
1.นายภัทราวุฒิ ฉวีวงค์
- - - - - 20 20
95 บอร์ดเกมสังคมศึกษา
สถานที่เรียน : ห้อง 317
หมายเหตุ : -
1.นิลาพร ป้านภูมิ
- - - - - 20 19
96 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาส
1.นางสาวธิดารัตน์ วงษ์คำจันทร์
20 20
97 แบตมินตัน
สถานที่เรียน : โดม
1.นางสาวอัญชุลี วรุยาน
20 20
98 ปฏิคมโรงเรียน
สถานที่เรียน : 738
หมายเหตุ : รับทั้งหญิงและชาย
1.นางสาวสุริยะพร ยอดสง่า
- - - 20 20
99 ปฏิบัติการ Hydroponics 2
สถานที่เรียน : โรงเรือนหลังอาคาร 2
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
1.นายวีระศักดิ์ กุลแก้ว
- - - - - 40 38
100 ปฏิบัติการ Hydroponics3
สถานที่เรียน : โรงเรือนหลังอาคาร 2
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
1.นายวิศรุต ศรีลาวงศ์
- - - - - 23 23
101 ประวัติศาสตร์น่ารู้
สถานที่เรียน : 326
1.นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสุวรรณ์
20 20
102 พยาบาล
สถานที่เรียน : เรือนพยาบาล
1.นางสาวศศิธร เงินคง
- - 20 20
103 พัฒนาทักษะชีวิต
สถานที่เรียน : 325
1.นางสาวสุนีย์ ดำทรัพย์
20 20
104 พัฒนาวิชาการ
สถานที่เรียน : บริเวณโดม
หมายเหตุ : นายวรพจน์ วงษ์รัตนะ
1.นายวรพจน์ วงษ์รัตนะ
30 6
105 พัฒนาวิชาการ
สถานที่เรียน : 412
หมายเหตุ : นักเรียนทุกคนต้องมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
1.นางรัชนีย์ ชนะพาล
- - - - - 20 2
106 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
สถานที่เรียน : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
1.นางสาวสุวภัทร คำภาษี
- - - - 20 18
107 พินิจวรรณคดี
สถานที่เรียน : 637
1.นางลักเล่ห์ ศรีลุนทอง
- - - 20 20
108 พุทธศาสตร์
สถานที่เรียน : 326
1.นายอุทิศ คงสมบัติ
20 20
109 เพชรบัวพิทย์
สถานที่เรียน : ห้องเรียนเพชรบัวพิทย์
หมายเหตุ : -
1.นายอำพล อรอินทร์
- - - - - 26 19
110 เพื่อนช่วยเพื่อน
สถานที่เรียน : ห้อง 327
1.นางจิดาภา บุดดีคำ
- - - 20 19
111 ไพ่หมาป่า
สถานที่เรียน : บริเวณอาคาร 3
หมายเหตุ : รับเฉพาะผู้ที่สนใจนะคะ
1.จุฑามาศ หลักคำ
- 30 30
112 ฟิสิกส์น่ารู้
สถานที่เรียน : 715
1.นายนิเวศน์ ชารี
- - - 20 19
113 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ศุภานัน ภูถมดี
20 22
114 ภาพยนตร์สั้น
สถานที่เรียน : ห้องมินิเธียเตอร์
1.อนุวัฒน์ เถาแก้ว
- - 20 20
115 ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน : 622
1.ณัฐกานต์ เหล่าประเสริฐ
- - - - 20 20
116 ภาษาพาสนุก
สถานที่เรียน : 625
หมายเหตุ : ครูธัชกร อาจนนท์ลา
1.ธัชกร อาจนนท์ลา
- - - 20 20
117 ภาษาพาสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 623
1.นางสาวรจนา เนื่องมัจฉา
- - - 20 18
118 ภาษาเวียดนาม
สถานที่เรียน : ห้อง 205
1.นายฤทธิพร นามรัตสี
- - - - - 50 50
119 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สถานที่เรียน : 216
1.นายชาคริต ผลธุระ
- - - - - 20 15
120 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สถานที่เรียน : ห้องประชุมกลุ่มสาระ
1.ชาคริต ผลธุระ
- - - - - 20 20
121 มวยไทย
สถานที่เรียน : ยิมมวย
1.นายพิชิตพล เพ็งแก่นท้าว
20 20
122 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : ชุมนุมนี้นักเรียนต้อง รักหนังสือ รักการอ่านจริงๆ
1.ปวริศา ดู่ป้อง
- - - 20 12
123 ระบำพัดเกาหลี
สถานที่เรียน : โดม
1.บุญญานิตติ์ เสียมภูเขียว
- - - 20 14
124 รักการอ่านนิยายและการ์ตูน
สถานที่เรียน : 314
1.วารุณี สุริยะสิงห์
20 20
125 รักการอ่าน
สถานที่เรียน : 314
1.ดอกไม้ ไชยพะยวน
- - - 20 20
126 รักโลก
สถานที่เรียน : 312
1.นางสาวอุษณี วิชาธรรม
20 20
127 รักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : 313
1.นางสาวศศิธร บัวทรัพย์
- - - 20 20
128 รู้รอบโลก
สถานที่เรียน : 324
1.พนิดา สอนโคตร
20 20
129 เรารักโรงเรียน
สถานที่เรียน : บริเวณรอบโรงเรียน(นัดหมายภายหลัง)
หมายเหตุ : นางสาวญาณภัทร แสงมุกดา
1.นางสาวญาณภัทร แสงมุกดา
30 8
130 เรียงร้อยถ้อยรักษ์
สถานที่เรียน : 633
1.นางนิ่มนวล ดวงดี
- - - 20 16
131 ลายมือสวยด้วยคัดไทย
สถานที่เรียน : 626
1.นายปิยะพงษ์ พลบูรณ์
- - - 20 20
132 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.นายเรวัตร นุชิต
45 45
133 วัฒนธรรมหลากหลาย สไตล์ญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 217
1.นางสาวศิวาการ ห้าวหาญ
- - - 20 19
134 วิทยาศาสตร์กับความงาม
สถานที่เรียน : 407
1.นางนันทกา คันธิยงค์
- - - - - 20 8
135 วิทยาศาสตร์รีไซเคิล
สถานที่เรียน : 647
1.ศิริพร คำดีราช
- - - 20 11
136 ศิลปะสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องทัศน์ศิลป์
1.นางสาวพรไพลิน สินไชย
20 20
137 ศึกษาโลกกว้าง
สถานที่เรียน : ห้อง 313
หมายเหตุ : -
1.หทัยชนก คำสุโพธิ์
20 22
138 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1.ธนดล อ่อนอยู่
20 20
139 ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
สถานที่เรียน : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
1.นางสาวสุวภัทร คำภาษี
- - - - 20 19
140 สนุกกับภาษาจีน
สถานที่เรียน : 226
1.รวิสรารัศมิ์ เลิศกุศลธรรม
- - - 40 30
141 สนุกกับวิทย์
สถานที่เรียน : 526
1.นางสาวฐิติยา ปักษา
20 19
142 สนุกคิดDIY
สถานที่เรียน : 324
1.นางสาวนาฏลดา แก้ววิเศษ
20 20
143 สบายสบายสไตส์ น.พ.
สถานที่เรียน : ฝ202
1.พิรมพร วงสมศรี
- - - - - 20 20
144 สบายสบายสไตส์ น.พ.
สถานที่เรียน : ฝ202
1.พิศมัย ภูวันนา
- - - - - 20 20
145 สภานักเรียนจิตอาสาเพื่อ N.P.K. ก้าวไกล
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
หมายเหตุ : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
1.นางสาวอาภรณ์ นันทะ
20 20
146 สอวน. คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : อาคารพละ ห้อง HCEC ประตูขวา
1.นายนฤดล พนมคำ
20 20
147 สังคมพาชมสารคดี
สถานที่เรียน : 315
1.นางสาวพัชราภรณ์ ณ หนองคาย
- - - 25 12
148 สืบค้นข้อมูล
สถานที่เรียน : ห้อง524
1.นางสาวสุกัญญา จักรโนวัน
- - - - - 20 19
149 เสียงตามสาย
สถานที่เรียน : หน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและห้องประชาสัมพันธ์
1.นางอรุวดี วงษ์พิมล
- - 20 14
150 หมอภาษา
สถานที่เรียน : 638
1.นางแสงอรุณ อัมพรันต์
- - - 20 19
151 ห้องเรียนสีเขียว
สถานที่เรียน : 218
1.ตรึงตรา โคตรเวียง
- - - - - 20 7
152 อ่านทำนองเสนาะ
สถานที่เรียน : ห้อง 631
หมายเหตุ : คุณครูใจดีมาก
1.ภัสกร ชัยเจริญ
20 20
153 อ่านอะไร
สถานที่เรียน : 627
1.เพียรพร สมาคม
20 20
154 ฺBuapit Young Startup
สถานที่เรียน : Cafe
1.นายชัยยุทธ เดชสีหา
- - - - 20 20