รายชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ชุมนุมถ่ายภาพ Photograph Club ม.ปลาย
สถานที่เรียน : รายงานตัว ห้อง 511 ทุกคาบชุมนุม
หมายเหตุ : รับสมัคร ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ไอยรา เตือนสกุลพันธ์
- - - 100 29
2 Bio Lab 1
สถานที่เรียน : 426
1.นางสุจิตรา ผลธุระ
- - - - 100 23
3 Bio Lab2
สถานที่เรียน : ห้อง 426
หมายเหตุ : รับสมัครชั้น ม.5 และ ม.6
1.พิจิตรา ศรีพัดยศ
- - - - 100 18
4 Cactus lover
สถานที่เรียน : โดมอเนกประสงค์(หน้าห้องกิจการ)
1.นายสวรรค์ วิบูลย์กุล
50 41
5 Chill Chill Science
สถานที่เรียน : 647
หมายเหตุ : โครงงานวิทยาศาสตร์
1.ศิริพร คำดีราช
100 2
6 Crossword
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์ HCEC (216) อาคาร 2
หมายเหตุ : ชุมนุมนี้เป็นกิจกรรมการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รับสมัครนักเรียนทุกคนที่สนใจเเละพร้อมพัฒนาทักษะนะคะ
1.นางสาวยุรดา ฝ่ายพรหม
- 100 35
7 Easy English
สถานที่เรียน : 403
1.นางบวรจิต ภูมิพานิชย์
100 10
8 English by T. Biwty
สถานที่เรียน : อาคาร 2
หมายเหตุ : รับสมัครชั้นม.ปลาย
1.นางสาวเบญจมาศ ภาเชียงคูณ
- - - 100 16
9 English for daily life
สถานที่เรียน : ห้อง404
หมายเหตุ : รับสมัครเฉพาะม.ปลาย เนื้อหาภาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1.นางเพ็ญศรี สุปัญญา
- - - 100 6
10 English for Daily life 2
สถานที่เรียน : ห้อง 404
หมายเหตุ : เรียนรู้สำนวน การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1.นางสาวเพ็ญนภา ประธิปคุณ
- - - - - 100 0
11 English for fun.
สถานที่เรียน : 225
หมายเหตุ : -
1.นางสาวชลิดา สมชารี
- - - - 100 13
12 English for Travellers (ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องโลก)
สถานที่เรียน : 224
1.1. นางสาวกมลวรรณ ทองล้น 2.นางสาวจิรัชยา ศิริวรรณา
100 36
13 English for you
สถานที่เรียน : 642
หมายเหตุ : รับสมัคร ระดับชั้นม.ต้น เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
1.ภคพร วงศ์ใหญ่
- - - 100 7
14 English on tour
สถานที่เรียน : 221
1.นางจรีภรณ์ โพธิ์อ่อง
- - - - - 100 0
15 English Tiktoker
สถานที่เรียน : โดมอเนกประสงค์
1.นางสาวรุจิตรา ทองสา
100 5
16 Fun with words
สถานที่เรียน : 215
1.นางสาวอรุณี คันธิยงค์
100 29
17 G-MATH ม.ต้น
สถานที่เรียน : 727
หมายเหตุ : ห้องเรียนพิเศษ G-MATH
1.สุระชัย คำภิหนู
- - - - - 25 19
18 G-MATH ม.ต้น
สถานที่เรียน : 727
1.ธีระยุทธ วันนา
- - - - - 25 7
19 G-MATH1
สถานที่เรียน : ห้อง 728
หมายเหตุ : ห้องเรียนพิเศษ G-MATH
1.นางสกุลภรณ์ นาสุริวงษ์, นางสาวพิชชญา ทองโคตร
- - - - - 100 29
20 GSP ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้อง540
หมายเหตุ : เนื้อคณิตม.ต้น
1.สุวลี บัวใหญ่รักษา
- - - 100 7
21 HealthyChill
สถานที่เรียน : ฝ101
หมายเหตุ : สุขภาพนักเรียนวัยรุ่น
1.นางสาวพรพรรณ เจริญชัย
- - - - - 100 10
22 Human mission to Mars
สถานที่เรียน : ห้อง 424
1.นายวิศรุต ศรีลาวงษ์
100 9
23 Japanese with sensei
สถานที่เรียน : ห้อง217
1.นางคงหทัย แสวงสุข
- - - 100 13
24 Korean Topik
สถานที่เรียน : 227
หมายเหตุ : คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเกาหลี
1.นางสาวทรรศิกา ฤทธิวงค์
- - - 100 43
25 MATH ZIGZAG
สถานที่เรียน : 540
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน Gmath ม 5
- - - - - - 100 8
26 MathTest
สถานที่เรียน : 548
1.นางสาวเดือนเพ็ญ จารุจิตร
- - - - - 100 0
27 Movie
สถานที่เรียน : ห้อง403
1.กมลกานต์ บัวพา
- - - - - 100 2
28 Movies
สถานที่เรียน : 403
1.นภัทร พิบูลย์
- - - - - 100 6
29 PISA พาเพลิน
สถานที่เรียน : 628
หมายเหตุ : การจับใจความจากการอ่าน,การอ่านคิดวิเคราะห์
1.นางสาวนันทนา ไชยแสง
100 9
30 ReadAWrite (รี้ดอะไรท์)
สถานที่เรียน : 627
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.เพียรพร สมาคม
100 43
31 Science
สถานที่เรียน : ระเบียงอาคาร4 ชั้น2
1.นางสาววัชรี โพธิยา
- - - - 100 0
32 Small scale Chemistry
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการเคมี2 (423)
1.นางสาววราภรณ์ หัสโก
- - - - - 100 0
33 SMTE เพื่อการเรียนรู่้
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง 413
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.3/12
1.ครูทิวารัชต์ ภูมิพานิชย์
- - - - - 100 29
34 Spelling Bee
สถานที่เรียน : 214
1.นางงามผกา อินทปัญญา
100 28
35 The​ Voice
สถานที่เรียน : โดม
หมายเหตุ : การร้องเพลง​ และกิจกรรมเข้าจังหวะ
1.นางสาวจันทิรา​ แวงวงษ์
100 58
36 TikTok เพื่อพัฒนาความรูุ้สู่การสร้างอาชีพ
สถานที่เรียน : ห้อง 622
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานการใช้งาน TikTok
1.นางสาวสุริยะพร ยอดสง่า
- - - 100 19
37 ก20983 ชุมนุมการสร้างเว็ปเพจ Create a webpage Club ม.ต้น
สถานที่เรียน : 511
1.สมคิด ชินนะ
100 59
38 ก21013 ห้องเรียนสีเขียว Green learning room Club ม.ต้น
สถานที่เรียน : 218
1.นางตรึงตรา โคตรเวียง
- - - - - 100 8
39 ก21015 ม.ต้น
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร4
หมายเหตุ : ชีววิทยา
1.นางจตุพร อินทร์พิมพ์
- - - 100 5
40 ก30905 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ Computer Club ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 524
1.สุกัญญา จักรโนวัน
- - - 100 35
41 ก30990 ชุมนุมจรวดขวดน้ำ Water bottle rocket Club ม.ปลาย
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : รับสมัคร ม.ต้นและม.ปลาย
1.นางสาวปารณีย์ยาพร ศิริมนูญ
- - 100 31
42 กวีน้อย
สถานที่เรียน : 636
หมายเหตุ : การเขียน
1.นายไชยยง เดชบุญ
100 1
43 การจัดสวน
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ.101
1.กรรณิการ์ พาบุ
100 64
44 การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : ไม่มี
1.ชาคริต ผลธุระ
100 22
45 การพูดสุนทรพจน์ และ การอ่านทำนองเสนาะ
สถานที่เรียน : ห้อง 632
หมายเหตุ : เนื้อหาของชุมนุมนี้คือฝึกการพูดสุนทรพจน์ และการอ่านบทร้อยกรอง ทุกประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
1.ภัสกร ชัยเจริญ
100 2
46 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
สถานที่เรียน : บริเวณโรงเรียน
หมายเหตุ : กีฬาแบตมินตันหรือกีฬาต่างๆ
1.นางสาวกนกวรรณ ป้องกัน
- - - - - 100 17
47 เกมเพื่อการศึกษา
สถานที่เรียน : 622
1.นางสาวณัฐกานต์ เหล่าประเสริฐ
2.นายภิญญา เมฆวัน
- - - - 100 50
48 เกมภาษาพาสนุก
สถานที่เรียน : 635
หมายเหตุ : การสร้างเกมเกี่ยวกับภาษาไทย
1.นางสกาว แหม่งปัง
100 25
49 เกมส์ คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 538
หมายเหตุ : ใช้ การบวกลบคูณหาร ราก ซิกมาร์ แฟคทอเรียล ในการคิดหาคำตอบ
1.นางศิริพร คำภิหนู
- - - 100 4
50 ไก่แจ้สวยงาม
สถานที่เรียน : ห้อง 547
1.นายธนดล อ่อนอยู่
100 21
51 ของเล่นวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 414
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาววัชรี โพธิยา
- - - 100 27
52 คณิตคิดไม่ออก
สถานที่เรียน : 537
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียน ม.3/9
1.นางวริทยา เรียนทัพ
- - - - - 30 26
53 คณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 542
หมายเหตุ : 0
1.นางปริมประภา สายสิงห์
- - - 25 21
54 คณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้อง 535
1.อนัตตศาสตร์ อุ้ยเลิศ
- - - - 25 14
55 คณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 648
หมายเหตุ : -
1.นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงศ์
- - - - - 25 2
56 คณิตศิลป์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 545
1.นางมณีรัตน์ เจริญยุทธ
- - - 100 0
57 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : อาคาร 5 ห้อง 533
1.นางสาวอธัญญา พลขาง
25 0
58 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : ห้อง 543
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวทิพย์วรรณ สีเคนา
- - - 25 5
59 คณิตสนุก
สถานที่เรียน : ข้างห้องกิจการ
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นายทศพร ภูมิพานิชย์
- - - 100 6
60 คนรักษ์ต้นไม้
สถานที่เรียน : ศาลาหน้าอาคาร 4
1.นางสาวปฏิมาพร ศรีบุ
100 46
61 ค้นหาตัวเอง
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง 416
หมายเหตุ : รับสมัครห้อง ม.6/14
1.นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา, นางอรทัย ดอมไธสง, นางสาวเนตรนภา ลีพฤติ
- - - - - 100 30
62 ครอบครัวพอเพียง
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
หมายเหตุ : รับนักเรียนทุกระดับชั้น
1.นางสาวอาภรณ์ นันทะ
100 36
63 คลินิกเคมี
สถานที่เรียน : อาคาร 421
หมายเหตุ : ระดับม.ปลาย
1.นางนงนุช ภูขาว
- - - 100 12
64 คลีนิคคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 547
1.นางกมลธิญา คำป้อง
- - - 100 2
65 คัดลายมือ
สถานที่เรียน : ห้อง626
1.นายปิยะพงษ์ พลบูรณ์
- - - 100 22
66 คิดสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 526
หมายเหตุ : -
1.นางสาวฐิติยา ปักษา
100 27
67 เคมี
สถานที่เรียน : โดม
1.ณรงค์ศักดิ์ บุญพุ่ม
- - - 100 0
68 เคมีในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : ห้อง 408
1.นางสาวประริชาติ สิทธิสาร
- - - - - 100 0
69 โครเซต์เบื้องต้น
สถานที่เรียน : 535
1.เชิญขวัญ เรือกิจ
- - - 100 11
70 จบพร้อมกัน
สถานที่เรียน : 327
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ติด 0 ร มส
1.จารุวรรณ อุดมเศรษฐสิน
2.จิดาภา บุดดีคำ
- - - - 100 13
71 จิตอาสา
สถานที่เรียน : หน้าห้องกิจการ
หมายเหตุ : จิตอาสางานโรงเรียน
1.นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์
- - - 100 39
72 ชีววิทยาน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 428
หมายเหตุ : รับสมัครเฉพาะนักเรียนชั้น ม4 เท่านั้น
1.อรวรรณ ศรีพล
- - - - - 100 11
73 ชุมนุมท่องเที่ยวไทย Thailand Travel Club ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ศาลาหน้าอาคาร 4
หมายเหตุ : รับสมัครเฉพาะ ม.ปลาย
1.นายเทพสถิตย์ ตะรุวรรณ
- - - 100 13
74 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายพุทธพงษ์ เสวะนา
- - - 200 14
75 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร Military students Club ม.ปลาย
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.นายพุทธพงษ์ เสวะนา
- - - 200 199
76 ชุมนุมแบดมินตัน
สถานที่เรียน : หอประชุมหลังใหม่
หมายเหตุ : รับทุกระดับชั้น
1.นายกล้าณรงค์ พรหมประโคน
100 48
77 ชุมนุมเพชรบัวพิทย์
สถานที่เรียน : ห้องเรียนเพชรบัวพิทย์
หมายเหตุ : นักเรียนในโครงการเพชรบัวพิทย์
1.นางสาวสมยง พวงมาลัย ,นายอำพล อรอินทร์
- - - - - 100 29
78 ชุมนุมภาพยนตร์สั้น
สถานที่เรียน : ห้องมินิเธียเตอร์
1.นายชัยยุทธ เดชสีหา
- - - - 100 35
79 ชุมนุมวอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : อาคารอเนกประสงค์
หมายเหตุ : รับทุกระดับชั้น
1.นายลือคำหาญ ทองเขียน
100 56
80 ซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 534
หมายเหตุ : คณิตศาสตร์ และการแก้ 0,ร,มส
1.นางสาวชัชญาภา อาจนนท์ลา
- - - - - 100 0
81 ซีรีย์
สถานที่เรียน : 312
1.นางสาวอุษณี วิชาธรรม
100 100
82 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : ห้อง 541
1.นายสำเภาา เนื่องมัจฉา, นางสาวทิพาพร ชนะบุญ,นางธิธาดา ทองมี
- - - 100 14
83 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 611 ( ห้องดนตรีไทย )
1.ช่อเพชร เทียมดวงแข
100 16
84 ดนตรีพื้นเมือง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีพื้นเมือง
1.นายประพันธ์ นาชัยเงิน
100 10
85 ดูใบ
สถานที่เรียน : 544
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
1.นางสาวพิชญาภา ตอนสุข
- - - - - 100 27
86 เด็กวิทย์ขี้เล่า
สถานที่เรียน : อาคาร 6 ห้อง 618
หมายเหตุ : เล่าเรื่องนิทานก้อมสนุกๆ
1.รัตนภรณ์ บำรุงภักดี
- - - 100 0
87 ตะกร้อขั้นสูง
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อ
- 100 65
88 ทฤษฎีขนมหวาน
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ 102
หมายเหตุ : -
1.นางสาวมัชญา ด้วงคำจันทร์
100 79
89 ท่องโลก E-book
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวปิยธิดา แสงทอง
100 61
90 ทัศนศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
หมายเหตุ : รับสมัคร นักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องการนำไปใช้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา
1.นายจตุรภุช ศรีภูมั่น
- 100 12
91 เทคโนโลยีการหมัก
สถานที่เรียน : อาคาร 4
หมายเหตุ : การทำสาโท กิมจิ ไวน์ อาหารหมักดอง
1.นางสาวอรอนงค์ ชนะบุญ
- - - 100 7
92 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมีเวลาว่างหลังเลิกเรียน ช่วง 15.30-16.40 น.
1.นางกันยพัชญ์ ทองโคตร
- - - - 15 1
93 ธรรมบันเทิง
สถานที่เรียน : บริเวณอาคาร 3
หมายเหตุ : -
1.นายเทพพิชิต สีหาภูธร
100 22
94 นักธุรกิจน้อย
สถานที่เรียน : 526
1.นางกัญญา ภูมิพานิชย์
- - - 100 33
95 นักประดิษฐ์น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ201
1.นายสมโพธิ นามบัณฑิต
100 60
96 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : อาคาร 4
หมายเหตุ : สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1.ทนงศักดิ์ นันทกร
100 0
97 นักภูมิศาสตร์น้อย
สถานที่เรียน : 323
หมายเหตุ : ม.ปลายภูมิศาสตร์
1.นางบรรณฑรวรรณ ศิริบุตร
- - - - 100 0
98 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
สถานที่เรียน : สนามบอล
หมายเหตุ : เฉพาะชั้นม.4
1.นางสาววรดนู วรโยธา
- - - - - 100 15
99 นาฏศิลป์พื้นเมือง ม.1-ม.6
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นางสาวสุภัสสรา แพนไชย
100 5
100 นาฏศิลป์พื้นเมือง
สถานที่เรียน : 613
หมายเหตุ : นาฏศิลป์พื้นเมือง
1.นายกฤษฎา อาจแก้ว
100 10
101 นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
สถานที่เรียน : 611
1.นางสาวชนมพรรษ เทียมดวง
100 21
102 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวสุวิมล กาลไสย
200 15
103 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : โรงยิมใหม่
1.นางสาวธิดารัตน์ วงษ์คำจันทร์
100 104
104 ประเทศไทยไป(เที่ยว)ไหนดี
สถานที่เรียน : 324
1.น.ส.พนิดา สอนโคตร
100 31
105 ประวัติศาสตร์น่ารู้
สถานที่เรียน : 326
หมายเหตุ : ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล
1.ชุติกาญจน์ ศรีสุวรรณ์
100 22
106 เปิดโลก Cryptocurrency
สถานที่เรียน : 521
1.นายมานะ โดดชัย
100 2
107 พระพุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
สถานที่เรียน : 324
1.น.ส.นาฏลดา แก้ววิเศษ
100 34
108 พัฒนาทักษะชีวิต
สถานที่เรียน : -
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
1.นางสาวสุนีย์ ดำทรัพย์
- - - - - 40 20
109 พุทธศาสตร์
สถานที่เรียน : 326
1.นายอุทิศ คงสมบัติ
100 1
110 ฟิสิกส์น่ารู้
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง 418
1.นายนิเวศน์ ชารี
- - - 100 0
111 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : กีฬาฟุตบอล
1.นางสาวศุภานัน ภูถมดี
100 99
112 ภาพยนตร์สั้น
สถานที่เรียน : ห้องมินิเธียเตอร์
หมายเหตุ : ทักษะวิชาการเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้น
1.นายอนุวัฒน์ เถาแก้ว
- - 100 83
113 ภาษาในบทเพลง
สถานที่เรียน : ห้อง 624
1.นางสิริยากร ชัยบุดดี
100 9
114 ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง 625
หมายเหตุ : รับสมัคร ม.ต้น
1.นางสาวธัชกร อาจนนท์ลา
- - - 100 2
115 ภาษาพาสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 623
หมายเหตุ : การใช้ภาษาไทย
1.นางสาวรจนา เนื่องมัจฉา
100 29
116 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีกับซอนแซงนิม
สถานที่เรียน : 223
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
1.นางสาวบุญญานิตติ์ เสียมภูเขียว
100 53
117 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : 226
หมายเหตุ : ภาษาจีน
1.นางสาวปิยาภรณ์ จรัสสมบูรณ์
- - - 25 23
118 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : 226
หมายเหตุ : ม ปลาย
1.นางสาวรวิสรารัศมิ์ เลิศกุศลธรรม
- - - 25 23
119 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 222
หมายเหตุ : รับสมัคร ม.ปลาย เท่านั้า
1.น.ส.ศิวาการ ห้าวหาญ
- - - 100 19
120 ภาษาเวียดนาม
สถานที่เรียน : ห้อง 205
1.นายฤทธิพร นามรัตสี
- - - - 100 24
121 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (English for Travel)
สถานที่เรียน : 228
- 25 0
122 มองบัวพิทย์ผ่านฟิล์ม
สถานที่เรียน : ห้อง 328
1.จุฑามาศ หลักคำ
100 23
123 มองสังคมผ่าน “Board Game”
สถานที่เรียน : ห้อง 317
หมายเหตุ : รับสมัครระดับชั้น ม.ปลายเท่านั้น
1.นางสาวนิลาพร ป้านภูมิ
- - - 100 25
124 โยธวาทิต (Brass)
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
หมายเหตุ : เครื่องดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)
1.เรวัตร นุชิต
100 25
125 โยธวาทิต (Woodwinds)
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
หมายเหตุ : เครื่องดนตรีสากลในวงโยธวาทิต
1.นายพยัคฆ์ สารพิมพา
100 14
126 รักการเรียน
สถานที่เรียน : 412
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางรัชนีย์ ชนะพาล
- - - - - 100 0
127 รักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : 313
1.นางสาวศศิธร บัวทรัพย์
- - - 100 21
128 เรารักนิยายและการ์ตูน
สถานที่เรียน : อาคาร3 ห้อง314
1.ดอกไม้ ไชยพะยวน , วารุณี สุริยะสิงห์
- - - - 100 83
129 เรียวร้อยถ้อยความ
สถานที่เรียน : 644
1.นางลักเล่ห์ ศรีลุนทอง
100 0
130 เรื่องของวิทย์
สถานที่เรียน : ศาลาหน้าอาคาร 4
หมายเหตุ : รับสมัครนักเรียนชั้น ม.ต้น ที่มีใจรักวิทยาศาสตร์
1.นางสาวปาริสา ชอบตรง
- - - 100 10
131 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาพักผ่อน
สถานที่เรียน : 634
หมายเหตุ : ห้องม.4/3
1.น้ำทิพย์ ดามะนาว
- - - - - 100 36
132 เล่นซะscience
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ 427
หมายเหตุ : เนื้อหาเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
1.เทพสถิตย์ ตะรุวรรณ
- - - 100 0
133 วอลเลย์บอลขั้นสูง
สถานที่เรียน : โรงยิมวอลเลย์บอล
1.ร้อยตรีวิทวัส นวลบุญมา
100 72
134 วิชาการ
สถานที่เรียน : 411
หมายเหตุ : ม.ปลาย มีจิตอาสา
1.นายบรรณรต สกุณา
- - - 100 9
135 วิทย์คิดง่ายๆ
สถานที่เรียน : บริเวณหน้าอาคาร 4
1.วีระศักดิ์ กุลแก้ว
- - - 100 23
136 วิทยาศาสตร์กับความงาม
สถานที่เรียน : 407
1.นางนันทกา คันธิยงค์
100 22
137 สถานีรักษ์ไทย
สถานที่เรียน : 633
หมายเหตุ : ม.1/16 เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย
1.นางนิ่มนวล ดวงดี
- - - - - 100 0
138 สนุกกับการวาดภาพ
สถานที่เรียน : ห้อง313
1.นางสาวหทัยชนก​ คำสุ​โพธิ์​
100 28
139 สนุกกับฟิสิกส์
สถานที่เรียน : 418
หมายเหตุ : รับสมัครเฉพาะนักเรียนชั้น ม.4
1.พรทิพพา อัคชาติ
- - - - - 100 0
140 สร้างสรรค์งาน DIY
สถานที่เรียน : ห้อง 621
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางส​วจาวเพียงพิศ สิริธนพงศ์
- - - 100 0
141 สร้างสรรค์งานศิลป์
สถานที่เรียน : ข้างกำแพง ใต้ต้นไม้ มัาหินอ่อน บริเวณโรงเรียน
1.นางสาวพรไพลิน สินไชย
100 28
142 สังคมพาชมสารคดี
สถานที่เรียน : 315
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15
1.ปารดา อาจประจญ
- - - - - 45 0
143 เสียงตามสาย
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย
1.นางอรุณวดี วงษ์พิมล
- - - 100 9
144 หมอภาษา
สถานที่เรียน : 637
1.นางศุภสุตา เมฆวัน
25 25
145 หมอภาษา
สถานที่เรียน : 638
หมายเหตุ : การอ่านคำ
1.นางแสงอรุณ อัมพรัตน์
25 32
146 หมากรุกไทย นพ.
สถานที่เรียน : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
หมายเหตุ : เล่นไม่เป็นก็สมัครได้นะครับ เดี๋ยวสอนให้
1.นายสิทธิชาติ สิทธิ
100 59
147 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : แหล่งเรียนรู้
1.ปวริศา ดู่ป้อง
- - - 100 100